Kalendar 2020

Tarikh AktivitiLokasiSub Zon
17 - 19/01/2020KKR & PenginjilanUlu TepohTenom
TarikhAktivitiLokasiSub Zon
07- 09/02/2020KKR & PenginjilanPenampatanKudat
KKR & PenginjilanKauluanNabawan
14- 16/02/2020KKR & PenginjilanMegah JayaTawau
KKR & PenginjilanSg. PaalTenom
21 - 23/02/2020KKR & PenginjilanBambanKemabong
22 - 23/02/2020KKR & PenginjilanSilabukanLahad Datu
28/02 - 01/03/2020KKR & PenginjilanMansasohKemabong
TarikhAktivitiLokasiSub Zon
28/02 - 01/03/2020KKR & PenginjilanMansasohKemabong
05- 08/03/2020KKR & PenginjilanDonggongonKota Kinabalu
KKR & PenginjilanSg. ApihKemabong
06- 08/03/2020KKR & PenginjilanKapalarauNabawan
07- 08/03/2020KKR & PenginjilanKunakTawau
13- 15/03/2020KKR & PenginjilanBangkalalakBeaufort
19- 22/03/2020KKR & PenginjilanKudatKudat
KKR & PenginjilanElopuraSandakan
20- 22/03/2020KKR & PenginjilanPutatanKota Kinabalu
27 - 29/03/2020KKR & PenginjilanInanamKota Kinabalu
KKR & PenginjilanKosusuTuaran
KKR & PenginjilanNakuyungNabawan
KKR & PenginjilanSugiangKemabong
TarikhAktivitiLokasiSub Zon
10 - 12/04/2020KKR & PenginjilanBintuluSarawak
17 - 19/04/2020KKR & PenginjilanSerudung BaruTawau
KKR & PenginjilanTenomTenom
KKR & PenginjilanAmbualBingkor
23- 26/04/2020KKR & PenginjilanBawangTuaran
24- 26/04/2020KKR & PenginjilanPakiakBeaufort
KKR & PenginjilanLabuanKota Kinabalu
KKR & PenginjilanPangieKemabong
KKR & PenginjilanSalongPensiangan
30/04 - 03/05/2020KKR & PenginjilanRongalisTuaran
TarikhAktivitiLokasiSub Zon
30/04 - 03/05/2020KKR & PenginjilanRongalisTuaran
01- 03/05/2020KKR & PenginjilanBeaufortBeaufort
KKR & PenginjilanTampulanKota Kinabalu
KKR & PenginjilanLotongNabawan
KKR & PenginjilanLuantiBingkor
07- 10/05/2020KKR & PenginjilanSomodonTuaran
08- 10/05/2020KKR & PenginjilanPengarawanBeaufort
KKR & PenginjilanGentuongKudat
KKR & PenginjilanMalikupSandakan
KKR & PenginjilanPahatTenom
14- 17/05/2020KKR & PenginjilanPenampangKota Kinabalu
15- 16/05/2020KKR & PenginjilanBiah SkimBingkor
15- 17/05/2020KKR & PenginjilanLahad DatuLahad Datu
22- 24/05/2020KKR & PenginjilanRanauKota Kinabalu
KKR & PenginjilanTaburanKudat
TarikhAktivitiLokasiSub Zon
04- 07/06/2020KKR & PenginjilanTimbouTuaran
05- 07/06/2020KKR & PenginjilanLupakBeaufort
KKR & PenginjilanSepangarKota Kinabalu
KKR & PenginjilanSumandalomKemabong
KKR & PenginjilanKapayanBingkor
11- 14/06/2020KKR & PenginjilanGuongKudat
12- 14/06/2020KKR & PenginjilanKelangsatBeaufort
13- 14/06/2020KKR & PenginjilanBukit BelaconSandakan
19- 21/06/2020KKR & PenginjilanTelupidSandakan
26- 28/06/2020KKR & PenginjilanKabu BaruNabawan
KKR & PenginjilanPonontomonKemabong
TarikhAktivitiLokasiSub Zon
03- 05/07/2020KKR & PenginjilanSalinatanPensiangan
10- 12/07/2020KKR & PenginjilanBukit GaramSandakan
KKR & PenginjilanUlikonKemabong
KKR & PenginjilanLayonNabawan
17 - 19/07/2020KKR & PenginjilanPaparKota Kinabalu
KKR & PenginjilanPutra JayaTuaran
KKR & PenginjilanBoribiKudat
KKR & PenginjilanBalantosPensiangan
23 - 26/07/2020KKR & PenginjilanKolombongKota Kinabalu
24- 25/07/2020KKR & PenginjilanGensuraiKudat
24- 26/07/2020KKR & PenginjilanPurunBeaufort
KKR & PenginjilanBatu LunguyanBingkor
KKR & PenginjilanTuntumuludBingkor
30/7 - 02/08/2020KKR & Penginjilan | PentahbisanSipitang Beaufort
31/7 - 02/08/2020KKR & Penginjilan DanauKota Kinabalu
KKR & Penginjilan Kota MaruduKudat
TarikhAktivitiLokasiSub Zon
30/7 - 02/08/2020KKR & Penginjilan | PentahbisanSipitangBeaufort
31/7 - 02/08/2020KKR & PenginjilanDanauKota Kinabalu
KKR & PenginjilanKota MaruduKudat
06- 09/08/2020KKR & PenginjilanWangkodTuaran
KKR & PenginjilanTawauTawau
07- 09/08/2020KKR & Penginjilan | PentahbisanPangasaanKota Kinabalu
KKR & PenginjilanKota BeludKudat
13- 16/08/2020KKR & PenginjilanTamparuliKota Kinabalu
14- 16/08/2020KKR & PenginjilanBeaufort 66Beaufort
KKR & PenginjilanKatalirusNabawan
KKR & PenginjilanLamanKemabong
KKR & PenginjilanMiriSarawak
20- 23/08/2020KKR & PenginjilanTinuhanTuaran
KKR & PenginjilanMaraisKemabong
KKR & PenginjilanMatanoiBingkor
27- 30/08/2020KKR & PenginjilanSibugaSandakan
28- 30/08/2020KKR & PenginjilanSagaKemabong
KKR & PenginjilanNakawanganNabawan
TarikhAktivitiLokasiSub Zon
03 - 06/09/2020KKR & PenginjilanTuaranTuaran
04 - 05/09/2020KKR & PenginjilanSibuSarawak
04 - 06/09/2020KKR & PenginjilanBambanganKudat
KKR & PenginjilanSikaitPensiangan
11 - 13/09/2020KKR & PenginjilanBeaufort 62.5Beaufort
KKR & PenginjilanKuchingSarawak
12 - 13/09/2020KKR & PenginjilanAsia CityKota Kinabalu
17 - 20/09/2020KKR & PenginjilanKeningauTenom
18 - 20/09/2020KKR & PenginjilanBinanunNabawan
19 - 20/09/2020KKR & PenginjilanSegamaLahad Datu
25 - 27/09/2020KKR & PenginjilanTanjung AruKota Kinabalu
KKR & PenginjilanKipatauTuaran
KKR & PenginjilanSikuatiKudat
TarikhAktivitiLokasiSub Zon
02 -04/10/2020KKR & PenginjilanMenunggangBeaufort
KKR & PenginjilanSinaronBingkor
KKR & PenginjilanKampung LimaNabawan
09 - 11/10/2020KKR & PenginjilanSakikiluBingkor
15 - 18/10/2020KKR & PenginjilanKota KinabaluKota Kinabalu
16 - 18/10/2020KKR & PenginjilanBalungTawau
23 - 25/10/2020KKR & PenginjilanSakaliPensiangan