Gereja Papar

Waktu Kebaktian | GPS

 

Hari / Masa Jenis Kebaktian
Jum / 8.00pm - 9.00pmKebaktian Malam Sabat
Sab / 9.30am - 10.30amKebaktian Hari Sabat (1)
Sab / 1.30pm - 3.00pmKebaktian Hari Sabat (2)
GPS
5.727598, 115.928089